Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0284 "Гений" Окуу Борбору Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ашимахунова кєчєсї, 4 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0283 "Бема Стиль" Окуу борбору Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Раззаков кєч., 51-їй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0282 "Вайсфул" Билим Борбору" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жогорку Жал к/р-ну, Жайыл Баатыр кєч., 59 "Г"-їй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0281 Happy House ("Хеппи Хаус") Кыргыз Республикасы, Чуй обл., Аламудун р-у., Ленин а-ы, Виноградная кєч., 72/1. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0280 "Суприме Стар Эдукейшн" Окуу борбору" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 6 к/р., 11-їй, 7-бат. Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тимирязева кєч. 80, 2 кабат, 5 бєлмє кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0279 "К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл мамлекеттик университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Каракол шаары, Абдрахманов кєчєсї, 103 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0278 "Tentishev Satkynbay Memorial Asian Medikal Instute (Тентишев Саткынбай Эсиан Медикол Инститют) (Азиатский Медицинский Институт имени Тентишева Саткынбая) (Тентишев Саткынбай атындагы Азиялык Медицина Институту) мекеме Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Ысык-Ата району, Кант шаары, Гагарин кєч., 58 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0277 "Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Малдыбаев кєч., 34 б орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0276 М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Ош шаары, Н.Исанов кєчєсї, 81 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0275 М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Ош шаары, Н.Исанов кєчєсї, 81 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0274 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №19-кесиптик лицейи" мекемеси Кемин району, Алтымыш айылы, Султанбаев кєчєсї, 3 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0273 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №19-кесиптик лицейи" мекемеси Кемин району, Алтымыш айылы, Султанбаев кєчєсї, 3 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0272 "Кыргыз-Герман колдонмо информатика институту" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тунгуч к/р, Анкара кєч., 1/8-їй. жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0271 "Генерал-лейтенант Субанбеков Бакирдин Джамалович атындагы Кара-Балта автоунаа мектебинин Кыргыз Республикасынын спорттук-техникалык коргонуу уюму" Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Жайыл району, Карабалта шаары, Оборонная кєчєсї, №1. кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0270 "Спорттук-техникалык уюмунун полковник Курманалиев Кумушбек Бейшекеевич атындагы Ивановка спорттук-техникалык мекемеси" Кыргыз Республикасы,Чїй областы, Ысык-Ата району, Ивановка айылы, Ильин кєчєсї, 87-їй кошумча билим алуу (автомектептер) 2018