Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
II-2590 "АнЧАР" ЖЧК Бишкек ш., Чокморова кєч., 101. 2013
II-2584 "Universum" ("Универсум") маданият билим берїї мекемеси Бишкек ш., Пушкин к., 78-їй 2013
II-1978 "МК International" ЖЧК Бишкек ш., Улан мкр., 2-88. Жайгашкан жери: Бишкек ш., Манас пр., 61 2014
II-1947 "Трэвел экспертс " ЖЧК Бишкек ш., Орозов к., 116а 2014
17/0497 Жалал-Абад мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Ленин кєчєсї, №57 2017
17/0496 “Джуниор Лэнд” Бала бакчасы” мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас кєчєсї, 157/8 2017
17/0495 "Евросад" Мектепке чейинки билим берїї уюму" ЖЧК Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Каралаев кєчєсї, 31їй 2017
17/0494 "Бишкек шаарынын "Джоли Интернейшнл Прискул" мектепке чейинки билим берїї уюму-Коп тармактуу балдарды єнїктїрїї борбору" Жоопкерчилиги чектелген коому Чїй областы, Аламїдїн району, Орто-Сай шаарчасы, Балык Кумар кєчєсї, 36-37 2017
17/0493 "Асыл-эне" Бала бакчасы" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы,Чїй областы, Ысык-Ата району, Новопокровка айылы, Совет кєчєсї, 55 2017
17/0492 "Менин кубанычым Делюкс" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кумарык кєч., 36-їй 2017
17/0491 Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Малдыбаев кєчєсї, 34 "б" 2017
17/0490 “Эне кубанычы Бала бакчасы” мектепке чейинки билим берїї уюму” мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Узун Булак кєч., 24 2017
17/0489 "Илим-Нур" окуу тарбиялык комплекси" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ак-Єргє конушу, Сыдыков кєчєсї, 185 2017
17/0488 “ЄМЇР СУУСУ” Коомдук Кайрымдуулук фонду Кыргыз Республикасы,Чїй областы, Маловодное айылы, Киров кєчєсї, 46-їй 2017
17/0487 “Бабур Унаа Мектеби” жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Сузак району, Сузак айылы, Домата кєчєсї, 29. Жайгашкан жери: Сузак айылы, Дакан-Палван кєчєсї 2017