Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0257 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №55 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Жети-Єгїз району, Барскоон айылы, Самак кєчєсї, 7 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0256 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №55 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Жети-Єгїз району, Барскоон айылы, Самак кєчєсї, 7 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0255 Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Єзгєн технология жана билим берїї колледжи Кыргыз Республикасы, Єзгєн шаары, Манас кєчєсї, н/ж кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0254 Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Єзгєн технология жана билим берїї колледжи Кыргыз Республикасы, Єзгєн шаары, Манас кєчєсї, н/ж орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0253 "Эр-Наристе" Мектепке чейинки били берїї уюму" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Сокулук району, Новопавловка айылы, Западная кєч., 80-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0252 "Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнє караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттигинин Архив иши жана кагаздардын жїргїзїї боюнча адистерди кайрадан даярдоо жана деўгээлин жогорулатуу Окуу борбору "мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул кєч., 105-уй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0251 "Муратбек Субакожоев атындагы Нарын лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын шаары, Ленин кєчєсї, 97 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0250 "Муратбек Субакожоев атындагы Нарын лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын шаары, Ленин кєчєсї, 97 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0249 "Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тоголок Молдо кєч., 58 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0248 "Фэшн Бьюти" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва кєч., 185-їй, 48-бат. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0247 "Билим-Ош" жеке мектеби" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Нариман а\а, Жидалик айылы, Умаров кєчєсї, 13-їй; Жайгашкан жери: Ош облусу, Кара-Суу району, Нариман айылы жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0246 "Любимчик" балдар бакчасы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Орозбеков кєч., 28-їй; Жайгашкан жери: Ош шаары, Олимпийский кєч., 11-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0245 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №4-кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Москва кєч., 171 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0244 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №4-кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Москва кєч., 171 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0243 "Жалал-Абад Мамлекеттик Университетинин Кара-Кєл колледжи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад областы, Кара-Кєл ш., Сабиров кєч., 1 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018