Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
II-2590 "АнЧАР" ЖЧК Бишкек ш., Чокморова кєч., 101. кошумча билим алуу (курстар) 2013
II-2584 "Universum" ("Универсум") маданият билим берїї мекемеси Бишкек ш., Пушкин к., 78-їй кошумча билим алуу (курстар) 2013
II-1978 "МК International" ЖЧК Бишкек ш., Улан мкр., 2-88. Жайгашкан жери: Бишкек ш., Манас пр., 61 кошумча билим алуу (курстар) 2014
II-1947 "Трэвел экспертс " ЖЧК Бишкек ш., Орозов к., 116а кошумча билим алуу (курстар) 2014
18/0110 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №112 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ошская облусу, Араван району, Кызыр-Абад ай. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0109 "Ташкємїр аймактык колледжи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абат областы, Ташкємїр шаары, "Курулуш" кичи району, 1 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0108 "Ташкємїр аймактык колледжи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абат областы, Ташкємїр шаары, "Курулуш" кичи району, 1 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0107 "Программдык Жабдуулар жана Кызматтар Єндїрїїчїлєрїнїн Кыргыз Ассоциациясы" Юридикалык жактардын бирикмеси" Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр кєчєсї, 6-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0106 “Bishkek Business School” (“Бишкек Бизнес Скул”) Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов кєч., 237; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик пр., їй-73/16 - Жибек Жолу, 316/16 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0105 "Талас мамлекеттик университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас ш., К. Нуржанов аллеясы, № 25 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0104 Кыргыз Республикасынын спорттук-техникалык коргонуу уюмунун Жалал-Абаддагы автомобиль мектеби Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Жалал-Абад ш., Жеўи-Жок кєч., 2 кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0103 "Камила" окуу борбору" ЖЧК Кыргыз Республикасы, Ош шаары, А.Масалиев кен кєчєсї, 57; Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Краснофлот кєч., н-ж. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0102 "Мастер клуб плюс" ЖЧК Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєчєсї, 339-5; Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєчєсї, 339-їй, 5 батир кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0101 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №18 Кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Анкара кєч., 2 "А" кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0100 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №18 Кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Анкара кєч., 2 "А" баштапкы кесиптик билим алуу 2018