Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0299 "Эмгек жана Социалдык Мамилелер Академиясынын педагогика, психология жана социалдык инженерия институту" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жаш Гвардия бул., 27-їй жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0298 "Стремление-Умтулуу" Билим берїї комплекси"-мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Сїлїктї шаары, Раззаков кєчєсї, №35-18-їй. Жайгашкан дареги: Баткен облусу, Исфана шаары, Ниймат кєч., Лейлек району кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0297 "Стремление-Умтулуу" Билим берїї комплекси"-мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Сїлїктї шаары, Раззаков кєчєсї, №35-18-їй. Жайгашкан дареги: Баткен облусу, Исфана шаары, Ниймат кєч., Лейлек району жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0296 "Спорттук-техникалык коргоо уюмунун Їч-Коргон билим берїї спорттук-техникалык клубу" мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кадамжай району, Їч-Коргон айылы, Пушкин кєчєсї, н-ж. кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0295 "Чилистен" балдар бакчасы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Баткен шаары, Курманжан Датка кєч., їй № 13 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0294 "Тунгуч Наристе" мектепке чейинки билим берїї уюму" мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Аламїдїн району, Лебединовка ай., 44 га конушу, 198-уч. мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0293 "Билим берїї борбору Интеграл-Юг" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Нариман а/а, Нариман айылы. Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Нариман айылы, Забдор участогу, Сулейман кєч., 180 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0292 "Балачак институту" Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Пушкин кєч., 125; Жайгашкан дареги: Бишкек шаары, Осмонкул кєч., 350Б-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0291 "Эстетик АРТ студия” Билим берїї борбору" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чыўгыз Айтматов пр., 18-їй, 1-бат. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0290 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №87 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын ш., Ленин кєч., 92-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0289 "Профессор Шайлобек Мусакожоев атындагы инновация Академиясы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Исанов кєч., 1/5 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0288 "Карапузы" Билим беруу комплекси" Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Атабаев кєчєсї, 34/2 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0287 Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эсенгул Ибраев кєчєсї, 6 "а" орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0286 Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш универстети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эсенгул Ибраев кєчєсї, 6 "а" кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0285 "Аришка-Малышка" бала бакчасы" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Аламїдїн району, Восток айылы, Советская кєч., 50-їй. Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Октябрь району, Сумской к/кєч., 1/10 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018