Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0329 "Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов кєч., 66 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0328 "Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов кєч., 66 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0327 "Леграна" билим берїї борбору" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул кєчєсї, 75/1-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0326 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Б.Жакыпов атындагы №30 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын району, Дєбєлї айылы, Боромбаев кєчєсї, 34-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0325 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Б.Жакыпов атындагы №30 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын району, Дєбєлї айылы, Боромбаев кєчєсї, 34-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0324 Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №32 кесиптик лицейи Кыргыз Республикасы, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы, М.Ємїракунов кєчєсї, 129 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0323 Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №32 кесиптик лицейи Кыргыз Республикасы, Ат-Башы району, Ат-Башы айылы, М.Ємїракунов кєчєсї, 129 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0322 "Генерал-майор Байзаков Шейшенбек Калильбекович атындагы Ысык-Кєл билим берїї спорттук-техникалык коргоо уюму" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Ысык-Кєл району, Бостери айылы, Мамытов кєчєсї, 7а, Алжанбай кєчєсї, н/ж кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0321 "Байсан" Башталгыч мектеп" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата шаары, Тургенев кєч., н/ж. жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0320 "К-Лэнд" Окуу борбору жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Абдыкадыров кєчєсї, 164-їй, 68-батир Жайгашкакн дареги: Ош шаары, Масалиев пр., № 67-48 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0319 “КААН" акушер-гинекологдордун жана неонатологдордун Кыргыз Ассоциациясы" Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бєкєнбаев кєч., 144 а; Жайгашкан дареги: Бишкек ш., Московская кєч., 225 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0318 "Ак Чыйыр Араван" билим берїї уюму мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Араван р-ну, Жаўы-Араван ай., И. Жалилов кєч., 105 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0317 "Генерал-майор Ормокоев Асылбек Джекшеналиевич атындагы Сокулук билим берїї спорттук-техникалык коргонуу уюму" мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Сокулук району, Сокулук айылы, Спортивный кєч., н/ж кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0316 Кыргыз Республикасынын Кызыл-Кыядагы спорттук-техникалык коргонуу уюмунун автомобиль мектеби Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Кызыл-Кыя шаары, Октябрь кєчєсї, №137 кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0315 "Раяна Баткен" балдар бакчасы мектепке чейинки билим берїїчї мекемеси Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Баткен ш., Аэропорт кварталы, МСО кєч., н/ж мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018