Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0344 И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Раззаков кєчєсї, 51 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0343 "Адам университети" ЖЧК Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Молодая Гвардия бульвары, 55 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0342 "Тилдердин жана Маданияттын Кыргыз институту" билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Шопоков шаары, Фрунзе кєчєсї, 20 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0341 "Баракат" билим берїї Борбору" Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чїй пр., 164 А, 101 каб. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0340 "Эл аралык билим берїї академиясы" Коммерциялык эмес билим берїї мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбеков кєчєсї, 88/1 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0339 "Кесиптик Бирликтер Кесип Колледжи" Мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жаш Гвардия буль., 27 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0338 Ысык-Кєл индустриалдык-педагогикалык колледжи Кыргыз Республикасы, Балыкчы ш., Кыргызстандын 40 жылдыгы кєч., 208 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0337 С. Нааматов атындагы НМУнин алдындагы К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи Кыргыз Республикасы, Нарын шаары, С.Жакыпов кєчєсї, 8 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0336 "Талас мамлекеттик университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Талас облусу, Талас шаары, К. Нуржанова аллеясы, №25 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0335 "Золотой улей" мектепке чейинки билим берїї уюму Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Кара-Кул ш., Серого кєч., 1 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0334 "Автошкола "Авто Драйвер" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Балыкчы шаары, Иссык-Кульская кєчєсї, 353 кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0333 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Акмат Бердалиев атындагы №39 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Токтогул шаары, Черноткач кєч., 11-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0332 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин Акмат Бердалиев атындагы №39 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад обл., Токтогул шаары, Черноткач кєч., 11-їй баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0331 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №28 Кыргыз-Россиялык кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Москва району, Беловодск айылы, Крупская кєч., 161 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0330 "Урания Мегамайнд билим берїї борбору" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Тон району, Ак-Сай айылы, Байтик кєчєсї, 5. Жайгашкан дарги: Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Тон району, Ак-Сай айылы, А.Бектемиров кєч., 1. кошумча билим алуу (курстар) 2018