Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
14/0066 "УСТА Автомектеби" Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Малдыбаев кєч., 34б кошумча билим алуу (автомектептер) 2014
14/0065 "Кыргыз Республикасынын буюмду балоочулардын коомдук бирикмеси" КБ Бишкек ш., Фрунзе к., 282а кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0064 "Рефал" Окуу-тарбиялоо комплекси" мекемеси Бишкек ш., Токомбаев к., 31\1 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2014
14/0063 "Бєбєк" бала бакчасы" ЖЧК Чїй облусу, Сокулук району, Манас айылы, Широкая кєч. мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0062 "Кут Билим" билим берїї борбору" ЖЧК Чїй облусу, Москва району, Александровка айылы, Фрунзе к., 161 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0061 "Казан улуттук изилдєє технологиялык университети" жогорку билим берїї мамлекеттик билим берїї мекемесинин Кыргыз Республикасынын Кант ш. филиалы Чїй облусу, Кант ш., Горький к., 1а кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0060 "Эмгек" иш менен камсыз кылууга кємєктєшїї ассоциациясы" Бишкек ш., Токтогул к., 237. Жайгашкан жери: Бишкек ш., Боконбаев кєч., 99 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0059 Жалал-Абад областтык билим берїї усулдук борбору Жалал-Абад ш., Барпы пр-си, 288 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0058 Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кочкор-Атадагы колледжи Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Кочкор-Ата шаары, Транспорт кєчєсї, 5 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014
14/0057 "Атай-Тай бала бакчасы" мектепке чейинки билим берїї уюму" Бишкек ш., Арча-Бешик ж\к, Чортеков к., 225 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2014
14/0056 "Єнїктїрїї Билим Борбору "Высший Балл" ЖЧК Бишкек ш., Токтогул к., 56-82 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0055 "ALTYN BILIM" (АЛТЫН БИЛИМ) ЖЧК Бишкек ш., Бейшеналиева к., 23-35; Чуй пр-си, 207 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0054 "Kg-Tour-Service" (Тур-Сервис-КР) ЖЧК Ысык-Кєл району, Чолпон-Ата шаары, Совет к. кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0053 "Паритет" ЖЧК Бишкек ш., Чуй пр-си, 42 кошумча билим алуу (курстар) 2014
14/0050 Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин Инновациялык технологиялар жана экономика колледжи Бишкек ш., Горький к., 1\17 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2014