Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0179 "Кїкїм Енот" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Баялинов кєч., 96-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0178 Кыргыз Республикасынын спорттук-техникалык коргонуу уюмунун Масы автомобиль мектеби Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Ноокен району, Масы а., К. Султанов кєч., 4 кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0177 "Агрардык-экономикалык колледж" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєчєсї, 229 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0176 “Эл аралык Жогорку Медициналык Мектебинин эл аралык кызматташтык борбору” мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Интергельпо кєч., 1 "Ф"-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0175 "Жогорку билим боюнча коммерциялык эмес автономдук билим берїї уюму "Кыргыз-Россия билим берїї академиясы" (Институт)" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л.Толстой кєч., 210-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0174 "Кыргызстан Эл аралык университети" Окуу-илимий-єндїрїштїк комплекси" коммерциялык эмес билим берїїчї" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбеков кєч., 88/1; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Л.Толстой кєч., 17а/1 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0173 "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дыйканбаев Казы Дыйканбаевич атындагы Дипломатиялык академия" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 36 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0172 "Акталаа-автошкола" Кыргыз Республикасы, Акталаа району, Баетов айылы, Ынакбеков кєчєсї, 76 кошумча билим алуу (автомектептер) 2018
18/0171 "К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Агротехникалык колледжи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Медеров кєчєcї, 68 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0170 “Билим” окутуу-билим берїї борбору” Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл областы, Тїп району, Тїп айылы, Мокоев кєчєсї, 46/16; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл областы, Тїп району, Сары-Дєбє айылы, Садыракун кєчєсї, №45 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0169 “Хусеин Карасаев атындагы Ысык-Кєл лицейи” мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Каракол шаары, К.Тыныстанов кєчєсї, 28 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0168 "Кыргыз Шахмат Академиясы" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кулиев кєч., 78-їй; Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбеков кєч., 31/113 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0167 "Мурас" инновациялык колледжи Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ташкент кєчєсї, 35/1 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0166 "Ош соода-экономикалык колледжи" Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Исанов кєчєсї, 71 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0165 "Гїл бакча" №159 бала бакчасы Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Коммунаров кєч., 93 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018