Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0405 "Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов кєч., 66 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0404 Жогорку билим боюнча коммерциялык эмес автономдук билим берїї уюму "Кыргыз-Россия билим берїї академиясы" (Институт) Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Л.Толстой кєчєсї, 210 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0403 “Билим” жеке балдар бакчасы Мекемеси Кыргыз Республикасы, Кара-Суу району, Нурдар айылы, Юлдашев кєчєсї, н/ж мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0402 "Кыргызстан эл аралык университети" Окуу-илимий-єндїрїштїк комплекси коммерциялык эмес билим берїїчї мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Лев Толстой кєчєсї, 17а/1 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0401 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №49 кесиптик лицейи" мекемеси Ысык-Ата району, А.Токтоналиев айылы, Абдразак кєчєсї, 21 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0400 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №49 кесиптик лицейи" мекемеси Ысык-Ата району, А.Токтоналиев айылы, Абдразак кєчєсї, 21 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0399 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №27-кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Л. Толстой кєч., 242. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0398 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №27-кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Л. Толстой кєч., 242. баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0397 "Индиго-кидс" жалпы билим берїї комплекси мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Карадарьинская кєч., 16/1 Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чокморов кєчєсї, 234-їй жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0396 "Образовательный Центр "Лицеист ЮНИ" Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Абай кєч., 77 Жайгашкан дареги: Кыргыз Республика, Бишкек ш.,Тыныстанов кєч., 195 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0395 "Нурка Стайл" окуу борбору жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбеков кєч., 52-уй. кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0394 "Дилгир КейДжи" Окуу-тарбиялык комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Аламїдїн району, Тємєнкї-Аларча ай., Зеленая кєч., 4-уч. мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0393 "Дилгир КейДжи" Окуу-тарбиялык комплекси" мекемеси Кыргыз Республикасы, Чїй областы, Аламїдїн району, Тємєнкї-Аларча ай., Зеленая кєч., 4-уч. жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0392 Университет Центральной Азии Кыргыз Республикасы, Нарын ш., Биринчи Май кєч., 19-їй Жайгашкан дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул кєч., 138 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0391 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №36 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад облусу, Сузак району, Ленин ай., н/ж. кошумча билим алуу (курстар) 2018