Багыты:
Берилген жылы:
Лицензиянын
катталган №
Лицензианттар
Юридикалык дареги/Жайгашкан жери
Лицензиялануучу
багыты
Берилген
жылы
18/0269 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети (генерал-лейтенант А.К. Бакаев атындагы Кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу Институту) Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик бул., 70-їй Жайгашкан дареги: Бишкек шаары, П.Лумумба кєч., 139-їй кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0268 И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ахунбаев кєчєсї, 92 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0267 "Стоматология Дарылоо-Окуу борбору" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов кєч., 173-їй докторантура (PhD) 2018
18/0266 "Смарт Кидс" Билим берїї комплекси" Жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., "Арча-Бешик" конушу, 7-кєч., 43-їй мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0265 "Билим Берїїдєгї Заманбап Информациялык Технологиялар Институту" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, М. Ганди кєч., 114 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0264 "Билим Берїїдєгї Заманбап Информациялык Технологиялар Институту" жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, М. Ганди кєч., 114 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0263 Ош мамлекеттик университети (Єзгєн медициналык колледжи) Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєчєсї, 331; Жайгашкан жери: Єзгєн шаары, Манас кєч., 215 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0262 Ош мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєчєсї, 331 орто кесиптик (ОКОЖдор) 2018
18/0261 Ош мамлекеттик университети Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин кєчєсї, 331 жогорку кесиптик (ЖОЖдор) 2018
18/0260 "Тепе-Коргон билимкана" окуу мекемеси Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Араван району, Тепекоргон ай., Тораев кєч., н/ж мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0259 Православдык чиркєє кирешелик мектеп "Касиеттїї Лука Воино-Ясенецкий атындагы" Бардык аза таркан кубаныч" храмдын ичинде" Кыргыз Республикасы, Ысыката району, Ново-Покровка айылы, Ленина кєчєсї, № 137 жалпы орто (мектептер, баардык денгеел) 2018
18/0258 “От А до Я” коммерциялык эмес бала бакча мекемеси Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов кєчєсї, 201 мектепке чейинки билим беруу жана тарбиялоо(бала бакчалар) 2018
18/0257 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №55 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Жети-Єгїз району, Барскоон айылы, Самак кєчєсї, 7 баштапкы кесиптик билим алуу 2018
18/0256 "Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлигине караштуу Кесиптик башталгыч билим берїї агенттигинин №55 кесиптик лицейи" мекемеси Кыргыз Республикасы, Ысык-Кєл облусу, Жети-Єгїз району, Барскоон айылы, Самак кєчєсї, 7 кошумча билим алуу (курстар) 2018
18/0255 Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Єзгєн технология жана билим берїї колледжи Кыргыз Республикасы, Єзгєн шаары, Манас кєчєсї, н/ж кошумча билим алуу (курстар) 2018